برندینگ

طراحی کارت های باشگاه مشتریان تالگو

این کارت ها در سه طرح ، طراحی و پیاده سازی شدند. که شامل سطح های زیر است:

Blue cart
VIP cart
VVIP

تجربه های دنیای سپید...

تماشا کنید