برندینگ

لوگو آژانس تبلیغاتی دنیای سپید

زحمت خودمان برای خودمان  🙂

این لوگو با استفاده از برند بوک دنیای سپید تجسم یافته است.

لوگوموشن ، گونه ای از محتوای ویدئویی است که با استفاده از حرکت و یا نمایش اجزای برند ، به جذابیت در یادآوری لوگو برند کمک می کند.

تجربه های دنیای سپید...

تماشا کنید

طراحی لوگو شرکت بازرگانی بین المللی رفاه در ترکیه .

برندینگ و طراحی لوگو این مجموعه توسط آژانس تبلیغاتی دنیای سپید به انجام رسیده است.