تیزر تبلیغاتی / کمیپین

کمپین بازگشت به مدرسه

کمپین تبلیغاتی بازگشت به مدرسه به سفارش فروشگاه رفاه در سال 1397 اجرا شده است.